29 iulie 2012

Legea 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996


Legea 133 din 18 iulie 2012 (Legea 133/2012)
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
Publicat in Monitorul Oficial 506 din 24 iulie 2012 (M. Of. 506/2012)


.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
   Art. I. -
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64 din 30 iunie 2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:
   1. La articolul I punctul 1, literele b)-d) ale alineatului (1) al articolului 1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror altor raporturi juridice, prin cartea funciara;
c) furnizarea de date institutiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare si pietei imobiliare;
d) contribuie la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si la facilitarea creditului ipotecar."
   2. La articolul I punctul 1, alineatele (2)-(5) ale articolului 1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.
(3) Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele.
(4) Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice. Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.
(5) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege terenul, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativteritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic."
   3. La articolul I punctul 1, dupa alineatul (5) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
"(51) Imobilul definit la alin. (5) se inscrie intr-o carte funciara."
   4. La articolul I punctul 1, alineatul (6) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt imobilul si proprietarul."
   5. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 1 se abroga.
   6. La articolul I punctul 2, alineatele (1) si (2) ale articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. -
(1) Cadastrul se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafata delimitata de elemente liniare stabile in timp - sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc.
(2) Prin sistemul integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza:
a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate;
d) publicitatea imobiliara, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobile."
   7. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 21-23, cu urmatorul cuprins:

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ


"21. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) In subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara, denumit in continuare birou teritorial, sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica. Modul de organizare si functionare, numarul, precum si arondarea acestora pe unitati administrativteritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.»
22. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu urmatorul cuprins:
«(31) In vederea specializarii relatiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritoriala, instantele de judecata, notarii publici si Agentia Nationala sau, dupa caz, oficiul teritorial, primarul, presedintele instantei sau al Consiliului Superior al Magistraturii si presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc prin dispozitie persoanele din structura de specialitate a acestora care colaboreaza direct cu Agentia Nationala sau, dupa caz, cu oficiul teritorial, in conditiile stabilite prin protocol de colaborare incheiat intre Agentia Nationala si institutiile anterior mentionate.
(32) In indeplinirea obligatiilor ce le revin, institutiile publice si notarii publici vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la cartile funciare in format electronic, in vederea obtinerii pe cale electronica a extraselor de carte funciara si transmiterii actelor instrumentate in vederea inscrierii acestora in cartea funciara. Agentia Nationala va asigura pana la 31 decembrie 2012 punerea in aplicare a acestor dispozitii. Procedura comunicarii actelor catre si de catre birourile teritoriale se va stabili prin protocol de colaborare aprobat prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, protocol care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(33) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara poate fi pusa la dispozitia altor persoane fizice si juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.»
23. La articolul 3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4) In subordinea Agentiei Nationale functioneaza Centrul National de Cartografie, ca institutie cu personalitate juridica, care preia intreg patrimoniul si personalul Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.»"
   8. La articolul I punctul 3, litera p) a articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"p) asigura formarea profesionala continua si pregatirea personalului prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica, prin Institutul Notarial Roman sau prin alte entitati abilitate;".
   9. La articolul I punctul 4, litera p1) a articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"p1) realizeaza, actualizeaza si administreaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale;".
   10. La articolul I punctul 5, articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. -
(1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.
(2) Registrul electronic national al nomenclaturilor stradale reprezinta sistemul unic de referinta la nivel national, in care sunt inscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale in activitatea specifica. Agentia Nationala asigura institutiilor si autoritatilor publice, precum si notarilor publici accesul liber si gratuit la registru.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a furniza si actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.
(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se noteaza in cartea funciara. Prin exceptie de la prevederile art. 50 alin. (1), incheierea prin care se dispune notarea modificarii adresei administrative se comunica numai la cererea persoanei interesate."
   11. La articolul I punctul 7, alineatele (4) si (5) ale articolului 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Administrarea bazei de date prevazute la alin. (3) se realizeaza de catre Agentia Nationala si oficiile teritoriale. Consultarea situatiei cadastral-juridice a unui imobil inregistrat in baza de date se poate face de catre orice persoana utilizand datele de identificare ale imobilului.
(5) Cererile de inscriere, precum si cele pentru obtinerea de informatii se vor putea face si in format electronic, fiind inregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicarile incheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face in format electronic sau pe suport hartie, conform solicitarii."
   12. La articolul I, dupa punctul 7 se introduc doua noi puncte, punctele 71 si 72, cu urmatorul cuprins:
"71. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 6. -
Institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si al securitatii nationale pot executa, cu mijloace proprii in domeniul specific de activitate, lucrarile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii, ordinii publice si securitatii nationale, conform normelor tehnice si standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducatorilor acestor institutii, cu avizul Agentiei Nationale.»
72. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 7. -
Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii, ordinea publica si securitatea nationala se pastreaza, dupa caz, de catre institutiile competente potrivit domeniului de activitate.»"
Declaratia 112, la un an de depunere online
http://www.certsign.ro/certsign/


   13. La articolul I, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"8. La articolul 8, alineatele (3), (5) si (15) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste prevederi se aplica si tuturor tarifelor, taxelor, precum si onorariilor notariale percepute exclusiv in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara. Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si in vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizarii inregistrarilor sistematice se face de catre Agentia Nationala, din sumele alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie. Cuantumul onorariilor si tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedura in parte, prevazuta la teza anterioara, se va stabili prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
..............................................................................................
(5) Tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si pe chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta sau pe bonuri fiscale, in baza unui comision stabilit prin negociere intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici, negociere ce va face obiectul protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea prezentei legi.
..............................................................................................
(15) Se instituie Programul national de cadastru si carte funciara, in scopul eliberarii certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari si, dupa caz, a dezbaterilor succesorale, a intocmirii documentatiilor cadastrale si a inregistrarii gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.»"
   14. La articolul I, dupa punctul 8 se introduc doua noi puncte, punctele 81 si 82, cu urmatorul cuprins:
"81. La articolul 8, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (151), cu urmatorul cuprins:
«(151) Programul prevazut la alin. (15) se realizeaza pe baza strategiei Agentiei Nationale, aprobate de consiliul de administratie, iar finantarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigura din bugetul de stat prevazut la alin. (2), precum si din alte surse financiare alocate din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale sau din surse internationale.»
82. La articolul 8, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(16) Organele si autoritatile administratiei publice centrale, unitatile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea programului prevazut la alin. (15), vor incheia protocoale de colaborare cu Agentia Nationala cu privire la caietul de sarcini, modalitatile de avizare, de verificare, de receptie si de inscriere in cartea funciara, precum si cu privire la utilizarea acestor informatii. Persoanele fizice si juridice interesate vor incheia un acord de finantare in conditiile legii.»"
   15. La articolul I punctul 9, alineatul (17) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(17) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor de lucrari de specialitate sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre Agentia Nationala inainte de initierea procedurilor de achizitie publica, sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de receptie. Autoritatile contractante nu fac plati pentru lucrarile de specialitate intocmite fara respectarea celor mentionate anterior."
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Centrul de Carte Indaco

   16. La articolul I punctul 10, denumirea capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL III Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara"

   17. La articolul I punctul 11, articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. -
(1) Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei limitelor dintre imobilele invecinate. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate.
(2) Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si constructiilor, rezultata din masuratori.
(3) In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.
(4) Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in evidentele cadastrale, in scopul inscrierii in cartea funciara."
   18. La articolul I punctul 12, articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. -
(1) Inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica se stabileste prin ordinul directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde identificarea unitatii administrativ-teritoriale si a sectorului sau, dupa caz, a sectoarelor cadastrale in care se vor desfasura lucrarile.
(2) Procedura detaliata de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
a) instiintarea proprietarilor, respectiv a posesorilor si a altor detinatori, dupa caz, privind inceperea lucrarilor, prin intermediul campaniei de informare publica, organizata si desfasurata la nivel national si local;
b) identificarea limitelor unitatii administrativ-teritoriale;
c) stabilirea sectoarelor cadastrale;
d) integrarea de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru a tuturor informatiilor tehnice si juridice preluate de la oficiul teritorial, autoritatile si institutiile publice sau de la alte persoane fizice si juridice;
e) identificarea amplasamentelor imobilelor in cadrul sectoarelor cadastrale;
f) identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor si a altor detinatori, precum si preluarea actelor in original sau in copie legalizata a acestora;
g) sesizarea camerei notarilor publici de catre oficiul teritorial, in cazul succesiunilor nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent;
h) actualizarea informatiilor culese din teren cu cele din inregistrarea sporadica si intocmirea documentelor tehnice cadastrale;
i) receptia documentelor tehnice cadastrale de catre oficiile teritoriale;
j) publicarea si afisarea, in conditiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
k) inregistrarea si solutionarea contestatiilor privind calitatea de posesor sau a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, publicate si afisate;
l) modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale, in urma solutionarii cererilor de rectificare, si actualizarea evidentei conform lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cerere, in perioada de afisare;
m) eliberarea de catre notarul public a certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari;
n) inchiderea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara;
o) deschiderea noilor carti funciare;
p) inchiderea vechilor evidente, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
r) comunicarea incheierii de inscriere, a extrasului de carte funciara pentru informare, precum si a extrasului din noul plan cadastral;
s) arhivarea documentelor care stau la baza lucrarilor de cadastru si inscriere in cartea funciara.
(3) Lucrarile tehnice de cadastru se realizeaza utilizand reprezentarea grafica a limitelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor, detinute de oficiile teritoriale. Hotarele unitatilor administrativ-teritoriale sunt delimitate si marcate de catre comisia de delimitare, stabilita in acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de catre acestea, in conditiile legii. Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de delimitare se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Hotarele mentionate in procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevazute la alin. (3) si recunoscute reciproc de catre reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale devin oficiale si sunt utilizate in activitatea autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.
(5) In cazul in care limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt contestate, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiilor care sunt deduse judecatii, autoritatile si institutiile publice centrale si locale vor folosi limitele unitatilor administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale in activitatea de receptie a documentatiilor cadastrale si de inscriere in cartea funciara.
(6) In cazul in care limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt necontestate, aceastea raman definitive si reprezinta limitele oficiale ale respectivei unitati administrativ-teritoriale.
(7) Modificarea limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale priveste infiintarea, reinfiintarea sau reorganizarea unitatilor administrativ-teritoriale, care se organizeaza potrivit legii.
(8) Lucrarile de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale pot fi executate si de catre persoanele autorizate in acest scop:
a) din aparatul de specialitate al primarului;
b) de la nivelul structurilor judetene cu personalitate juridica ale structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publica;
c) din cadrul Centrului National de Cartografie.
(9) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara, reprezentarea grafica a imobilelor inregistrate anterior in planul cadastral sau topografic si in cartea funciara poate fi corectata fara acordul proprietarilor, in situatia in care aceasta nu coincide cu situatia reala constatata la teren.
(10) Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, compensarea suprafetelor, erorile materiale, precum si erorile de pozitionare a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare pot fi realizate si, respectiv, corectate cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, tinand seama de situatia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru.
(11) Planul parcelar astfel modificat se aproba prin hotarare a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, dupa solutionarea contestatiilor. In cazul in care imobilul dobandit prin titlul de proprietate a fost instrainat, la inscrierea in documentele tehnice cadastrale si in cartea funciara va fi suficienta prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul in cauza.
(12) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cartea funciara se inscriu suprafetele rezultate din masuratori."
   19. La articolul I punctul 13, articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. -
(1) Documentele tehnice ale cadastrului se intocmesc pentru fiecare sector cadastral si evidentiaza situatia de fapt constatata de comisia care a desfasurat lucrarile de cadastru si constituie temeiul inregistrarii din oficiu a imobilelor in evidentele de cadastru si in cartea funciara. Documentele tehnice sunt:
a) planul cadastral;
b) registrul cadastral al imobilelor;
c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori.
(2) Autoritatile si institutiile publice centrale si locale au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei Nationale, gratuit, datele, informatiile si copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informationale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrarile sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.
(3) Primarul unitatii administrativ-teritoriale in care se desfasoara lucrarile de cadastru are obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligatia acestora, respectiv:
a) de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile;
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
c) de a identifica limitele imobilelor impreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate;
d) de a verifica informatiile privitoare la imobilele pe care le detin, in etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.
(4) In vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica, in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscriptie teritoriala defunctul si-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, in format zi, luna, an;
c) data nasterii, in format zi, luna, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.
(5) Atributia prevazuta la alin. (4) poate fi delegata de catre secretarul primariei unuia dintre ofiterii de stare civila.
(6) Primarul va urmari indeplinirea acestor atributii de catre secretarul primariei sau, dupa caz, ofiterul de stare civila delegat si va aplica sanctiunile disciplinare corespunzatoare.
(7) Neindeplinirea atributiilor prevazute la alin. (4) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile.
(8) Daca proprietarii, posesorii sau alti detinatori nu se prezinta, identificarea limitelor imobilelor se va face in lipsa acestora. Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, elibereaza certificate si furnizeaza gratuit echipelor de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru date si informatii cuprinse in:
a) registrul agricol;
b) registrul de rol nominal unic;
c) nomenclatura stradala;
d) listele cuprinzand urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
e) orice alte informatii si evidente care ar putea fi necesare realizarii lucrarii sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.
(9) Comisia care efectueaza lucrarile de cadastru si identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori este formata din reprezentanti ai persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru si cel putin un reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale. Receptia tehnica se realizeaza de catre specialisti ai oficiului teritorial. Comisia de receptie va fi numita prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale si va verifica lucrarile sistematice de cadastru executate. Aceasta verificare se va putea face si in etape, pe sectoare cadastrale, inainte de terminarea lucrarilor cadastrale la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, in masura in care persoana autorizata a finalizat lucrarile in unitatea administrativ-teritoriala sau intr-o parte a acesteia. Dupa receptia documentelor tehnice cadastrale, oficiul teritorial le va transmite autoritatii administratiei publice locale in vederea publicarii, pentru a fi facute cunoscute peroanelor interesate sa solicite eventuale rectificari sau contestari ale acestora.
(10) Reprezentantii persoanei autorizate efectueaza lucrarea de cadastru, care consta in identificarea si masurarea imobilelor, preiau o copie legalizata a documentelor, prelucreaza datele obtinute si intocmesc documentele tehnice cadastrale pentru fiecare sector cadastral in parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai daca acestea nu exista in arhiva oficiului teritorial sau a primariei.
(11) Reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice, ai regiilor autonome si ai societatilor comerciale cu capital partial de stat, precum si ai altor entitati care detin terenuri in administrare, aflate in proprietatea statului roman sau a unitatilor administrativ-teritoriale, au obligatia de a participa la identificarea si masurarea imobilelor in cauza.
(12) Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori ai imobilelor si pune la dispozitie informatiile si evidentele necesare detinute de primarie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrarii sistematice de cadastru.
(13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior receptionarii de catre oficiul teritorial, in vederea certificarii veridicitatii informatiilor privitoare la imobile si la proprietari, posesori, respectiv alti detinatori, care au fost furnizate de catre acesta. Contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale are drept consecinta insusirea tuturor datelor cu privire la terenuri si constructii, precum si eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, certificatul de atestare a existentei constructiilor si alte asemenea.
(14) Eliberarea tuturor actelor necesare si contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de catre primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.
(15) Inspectorul de cadastru verifica lucrarile la teren executate de catre persoanele autorizate.
(16) Pentru persoanele fizice, listele prevazute la alin. (8) lit. d) se asigura de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la solicitarea primarilor."
   20. La articolul I punctul 14, articolele 111-113 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 111. -
(1) Persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat va fi inscrisa in cartea funciara pe baza procedurii certificarii de fapte indeplinite de notarul public, procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar.
(2) Constatarea ca posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se indeplineste de catre notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar, in baza caruia se intabuleaza dreptul de proprietate.
(3) In cazul in care in perioada de afisare s-a formulat contestatie cu privire la calitatea de posesor, iar aceasta este insotita de dovada sesizarii instantei de judecata, cu privire la obiectul contestatiei, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prevazut la alin. (2), registratorul procedand in conditiile alin. (4). Contestatia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului ca s-a adresat instantei de judecata atrage respingerea contestatiei de catre oficiul teritorial si solicitarea de catre acesta a eliberarii certificatului. Eliberarea certificatului de catre notarul public se face dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial si pe baza urmatoarelor documente atasate in copie certificata cererii:
a) adeverinta din care sa rezulte ca:
(i) s-a indeplinit procedura de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului in care se inscriu informatiile cu privire la imobile si posesorii acestora, precum si faptul ca posesorii nu au fost contestati;
(ii) nu s-au formulat contestatii sau cereri de rectificare cu privire la posesie;
b) planul cadastral al sectorului cadastral in care este situat imobilul, intocmit de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru, verificat si avizat de catre oficiul teritorial;
c) certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca:
(i) posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
d) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca:
(i) poseda imobilul sub nume de proprietar;
(ii) este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial;
(iii) nu a instrainat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor;
(vii) inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de inscris;
e) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand acesta exista;
f) copie de pe actele de identitate si stare civila.
(4) Daca dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuza emiterea certificatului prevazut la alin. (2), se va proceda la notarea posesiei faptice in favoarea posesorului, in conformitate cu documentele prevazute la alin. (3), precum si la notarea contestatiei si a actiunii civile inregistrate la instanta competenta sau, dupa caz, a incheierii notariale de respingere. In acest caz, oficiul teritorial va inainta instantei documentele tehnice privitoare la imobilul in cauza.
(5) In cazul prevazut la alin. (4) dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, in urmatoarele conditii:
a) din oficiu, la implinirea unui termen de 5 ani de la momentul notarii in cartea funciara, daca nu a fost notat niciun litigiu prin care se contesta inscrierile din cartea funciara;
b) la cerere, in baza actului de proprietate, a certificatului prevazut la alin. (2) sau in temeiul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
(6) Raspunderea pentru autenticitatea si veridicitatea actelor si procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de inscriere in cartea funciara a posesorului ca proprietar revine oficiului si, dupa caz, persoanei autorizate sa execute lucrarile de cadastru sau primarului.
(7) Procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar se stabileste prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(8) Dispozitiile alin. (1)-(6) nu se aplica imobilelor din patrimoniul statului sau al unitatii administrativ-teritoriale, care se inscriu in baza actelor juridice prevazute de lege.
(9) Dispozitiile alin. (1)-(6) se aplica si in cazul imobilelor imprejmuite pentru suprafetele detinute in plus, cu exceptia imobilelor care au facut obiectul legilor de restituire a proprietatii.
(10) In cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alti detinatori nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de cadastru, dreptul de proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea unitatii administrativ-teritoriale. In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, in baza unei documentatii care va cuprinde:
a) identificarea imobilului in planul cadastral, in scopul de a certifica faptul ca imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
b) actul care atesta dreptul de proprietate;
c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.
Art. 112. -
(1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija oficiului teritorial, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in cauza. In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, titularii sarcinilor inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara vor solicita transcrierea acestora in cartile funciare, in termen de 30 de zile de la afisare. Prin sarcini se intelege ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza in termen de 30 de zile de la afisare, in scris, si sunt insotite de documente doveditoare. Oficiul teritorial solutioneaza cererile de rectificare in termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afisare, prin proces-verbal care face parte integranta din incheierea de inscriere din oficiu in cartea funciara. Pentru solutionarea cererilor de rectificare, reprezentantii persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru coopereaza cu reprezentantii unitatii administrativteritoriale, cu Camera Notarilor Publici si cu oficiul teritorial.
(3) Incheierea de carte funciara poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare. Dispozitiile art. 50 alin. (21) si (22) se aplica in mod corespunzator.
(4) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral si dupa expirarea termenului de solutionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Directorul general al Agentiei Nationale poate emite instructiuni cu privire la modul de lucru in cadrul lucrarilor de cadastru.
(5) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate.
Art. 113. -
(1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se vor inlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri si alte evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare isi pierd valabilitatea.
(2) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi inscrise in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricarei persoane interesate sau din oficiu.
(3) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara. Dovada delimitarii unui imobil fata de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral."
   21. La articolul I punctul 18, alineatul (41) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(41) Vechimea in functia de registrator de carte funciara, respectiv in functia de asistent-registrator principal constituie vechime in specialitate juridica, cu conditia ca persoana in cauza sa aiba studii superioare de specialitate juridica."
   22. La articolul I, dupa punctul 19 se introduc doua noi puncte, punctele 191 si 192, cu urmatorul cuprins:
"191. La articolul 18, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71) - (73), cu urmatorul cuprins:
«(71) Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa instrumenteze cauzele in care beneficiari sunt ei sau sotul/sotia, rudele sau afinii pana la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care ei ori una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori, precum si cauzele care au ca obiect documentatii intocmite de ei anterior dobandirii calitatii de salariat al institutiei, de persoanele fizice autorizate care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv cu acestia ori de persoanele juridice autorizate la care ei sau una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori.
(72) In cazul in care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (71), angajatul este obligat sa se abtina si sa instiinteze de indata, in scris, conducerea institutiei, pentru repartizarea lucrarii unei alte persoane.
(73) Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa execute, in calitate de persoane fizice autorizate sau de experti judiciari, lucrari de specialitate de natura celor prevazute la art. 4 lit. a) si b).»
192. La articolul 19 alineatul (1), partea introductiva si litera b) ale literei A vor avea urmatorul cuprins:
«A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde elementele evidentiate in documentatia cadastrala:
...............................................................................................
b) suprafata imobilului, reiesita din masuratori cadastrale, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile. Continutul documentatiilor referitoare la scoaterea din circuitul agricol, precum si la schimbarea categoriei de folosinta a imobilelor care fac obiectul inscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se stabileste prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.»"
   23. La articolul I, dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu urmatorul cuprins:
"201. La articolul 19 alineatul (1) litera B, dupa litera e) se introduc trei noi litere, literele e1)-e3), cu urmatorul cuprins:
«e1) suprapunerea imobilelor inregistrate in planul cadastral de carte funciara, receptia propunerii de dezmembrare ori de comasare si respingerea acesteia, respingerea cererii de receptie si/sau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa;
e2) obligatii de a nu face: interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare;
e3) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil, si clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil.»"
   24. La articolul I punctul 21, litera a) a literei C a alineatului (1) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, concesiune, administrare, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta sau de venituri;".
   25. La articolul I, dupa punctul 22 se introduc doua noi puncte, punctele 221 si 222, cu urmatorul cuprins:
"221. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Cazurile, conditiile si regimul juridic al acestor inscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de inscriere in cartea funciara, de prezenta lege si de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.»
222. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
«(3) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza inscrisului autentic notarial sau a certificatului de mostenitor, incheiate de un notar public in functie in Romania, a hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau pe baza unui act emis de autoritatile administrative, in cazurile in care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis in mod valabil.
(4) Drepturile reale inscrise in baza unor acte juridice in care partile au stipulat rezilierea sau rezolutiunea in baza unor pacte comisorii se radiaza in baza unei:
a) declaratii in forma autentica a partilor;
b) incheieri intocmite in forma autentica prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu;
c) hotarari judecatoresti irevocabile.»"
   26. La articolul I, punctele 23 si 24 se abroga.
   27. La articolul I, dupa punctul 24 se introduc doua noi puncte, punctele 241 si 242, cu urmatorul cuprins:
"241. La articolul 45, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
«(8) Operatiunea de impartire a unei constructii condominiu in mai multe unitati individuale se numeste apartamentare. Operatiunea de impartire a unei unitati individuale in mai multe unitati individuale noi se numeste subapartamentare. Aceste operatiuni se fac in baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, intocmite in conditiile legii.»
242. La articolul 47, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(5) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se va transmite la biroul teritorial in circumscriptia caruia este situat imobilul.»"
   28. La articolul I punctul 25, alineatul (1) al articolului 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48. -
(1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii limitative:
a) este incheiat cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege;
b) identifica corect numele sau denumirea partilor si mentioneaza codul numeric personal, daca este atribuit, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare, dupa caz, atribuit acestora;
c) individualizeaza imobilul printr-un numar de carte funciara si un numar cadastral sau topografic, dupa caz;
d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana. In cazul actului autentic notarial, acesta trebuie sa fie incheiat de un notar public in functie in Romania;
e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare, a extrasului de carte funciara pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului, cu exceptia cazului in care se face mentiune despre acestea in cuprinsul actului;
f) este insotit de dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara, cu exceptia scutirilor stabilite prin lege sau a situatiei in care dovada incasarii tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale incheiate potrivit art. 8 alin. (5) si (6);
g) indeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a caror verificare se afla in competenta registratorului."
   29. La articolul I punctul 26, alineatul (11) al articolului 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Directorul general al Agentiei Nationale poate delega, prin ordin, asistentilor-registratori principali atributiile registratorilor."
   30. La articolul I, dupa punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu urmatorul cuprins:
"261. La articolul 48, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
«(4) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila ce poarta mentiunea "conform cu originalul" se comunica de indata, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului, in vederea efectuarii inscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabulare, actele si faptele juridice, precum si la oricare raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobilele inscrise in cartea funciara.»"
   31. La articolul I punctul 27, articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49. -
(1) Daca registratorul constata ca actele depuse in justificarea cererii de inscriere in cartea funciara, precum si aceasta din urma nu intrunesc conditiile de forma cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o incheiere motivata.
(2) Registratorul va respinge cererea de inscriere a actului juridic a carui nulitate absoluta este prevazuta in mod expres de lege sau pentru neindeplinirea unor conditii speciale prevazute de reglementarile in vigoare.
(3) Despre respingerea cererii se face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia, precum si in cartea funciara."
   32. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere, in termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza in termen de 20 de zile prin incheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial in raza caruia este situat imobilul. In vederea solutionarii cererii de reexaminare, persoana interesata va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-sef."
   33. La articolul I punctul 29, alineatele (21) si (22) ale articolului 50 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(21) Impotriva incheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) cei interesati sau notarul public pot formula plangere, in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plangerea impotriva incheierii se depun la biroul teritorial si se inscriu din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare.
(22) Plangerea impotriva incheierii se poate depune de cei interesati sau notarul public si direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara."
   34. La articolul I, dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu urmatorul cuprins:
"301. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 54. -
(1) Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, inscrierea in cartea funciara. In acest scop, va trimite cererea de inscriere a actului respectiv, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifica sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, sau, dupa caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum si in cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele inscrise in cartea funciara se va solicita extras de carte funciara pentru informare.
(2) Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Valabilitatea extrasului inceteaza, prin implinirea termenului, la momentul inregistrarii cererii de inscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul.
(3) Cererile depuse in perioada de valabilitate a extrasului de carte funciara pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat se solutioneaza, in conditiile alin. (2), dupa expirarea termenului de valabilitate a extrasului, in ordinea si cu procedura prevazute de lege.
(4) Instanta judecatoreasca va transmite, in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul.
(5) Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara.»"
   35. La articolul I punctul 31, alineatul (1) al articolului 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55. -
(1) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza autorizatiei de construire si a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de reprezentantul autoritatii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locala pe raza careia este edificata constructia, precum si a unei documentatii cadastrale."
   36. La articolul I punctul 32, litera a) a alineatului (11) si literele a) si b) ale alineatului (12) ale articolului 55 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) autorizatiei de construire sau, in lipsa acesteia, a certificatului, prin care se atesta informatiile referitoare la constructie si detinatorul acesteia, conform evidentelor fiscale sau, dupa caz, celor din registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata aceasta constructie;
.......................................................................................
a) certificatului de atestare a stadiului realizarii constructiei, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale;
b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizarii constructiei;"
   37. La articolul I, dupa punctul 32 se introduc trei noi puncte, punctele 321-323, cu urmatorul cuprins:
"321. La articolul 55, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
«(41) Persoana fizica ce a imprumutat, in baza unui contract incheiat in forma autentica, o suma de bani pentru dobandirea unui imobil are asupra imobilului astfel dobandit un drept de ipoteca pentru restituirea imprumutului.»
322. La articolul 55, dupa alineatul (81) se introduce un nou alineat, alineatul (82), cu urmatorul cuprins:
«(82) Dreptul de ipoteca se radiaza in conditiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, cu exceptia ipotecilor constituite in favoarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, care se pot radia in baza acordului titularului exprimat prin inscris oficial emis de institutia in cauza, care poarta semnatura conducatorului institutiei sau a persoanei delegate de acesta, numarul si data inregistrarii.»
323. La articolul 55, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(11) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere notarea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea.»"
   38. La articolul I punctul 33, alineatul (1) al articolului 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58. -
(1) In cazul in care reconstituirea dreptului de proprietate funciara se face pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor harti topografice, cu mentionarea numerelor topografice ale parcelelor in regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare si Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei legi, ale legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate funciara si ale Codului civil, situatie in care pana la realizarea cadastrului general se va inscrie doar dreptul de proprietate, fara reprezentarea grafica a acestuia. In cazul in care, dupa verificarile facute de oficiul de cadastru avand la baza planul de carte funciara si ortofotoplanul, se constata diferente, titlul de proprietate va fi inscris in cartea funciara in baza unei documentatii cadastrale."
   39. La articolul I punctul 34, articolul 581 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 581. -
(1) Prima inregistrare a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se poate realiza si in baza certificatului de mostenitor sau a actului de partaj voluntar incheiat in forma autentica, a partajului judiciar si a documentatiei cadastrale.
(2) In cazul lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cererea persoanelor interesate, daca suprafata din masuratori este diferita de suprafata inscrisa in cartea funciara, de cea din documentatia cadastrala precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau de suprafata din actele de proprietate, cererea de receptie si inscriere in cartea funciara se solutioneaza astfel:
a) daca suprafata din masuratori este mai mica, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului;
b) daca suprafata din masuratori este mai mare in proportie de pana la 10% inclusiv, in cazul terenurilor din intravilan, si de pana la 5% in cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului;
c) daca suprafata din masuratori este mai mare decat procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul prevazut la art. 111 alin. (2).
(3) Directorul general al Agentiei Nationale va putea emite instructiuni in vederea stabilirii procedurii administrative de inscriere in cartea funciara a suprafetei masurate.
(4) In cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate.
(5) Pentru imobilele proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, in lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune inscrierea provizorie in baza hotararii emise in conditiile legii de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale.
(6) In cazul proprietatii private, in lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea inscrie posesia in baza documentelor prevazute la art. 111 alin. (3).
(7) Drepturile reale care pot fi dobandite in temeiul uzucapiunii vor ramane valabil dobandite, daca titularul dreptului le-a posedat cu buna-credinta, potrivit legii, timp de 5 ani de la inscrierea posesiei in cartea funciara."
   40. La articolul I, dupa punctul 35 se introduc patru noi puncte, punctele 351-354, cu urmatorul cuprins:
"351. La articolul 61, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 61. -
(1) Daca se constata unele diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului, primarul va dispune instiintarea proprietarilor interesati.»
352. La articolul 64 alineatul (2), dupa litera i) se introduc cinci noi litere, literele j)-n), cu urmatorul cuprins:
«j) nerespectarea de catre reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei de a furniza si de a actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie, conform art. 41 alin. (3);
k) nerespectarea obligatiei de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale sau de catre delegatul acestuia de a comunica camerei notarilor publici competente sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale privind defunctii cu ultimul domiciliu in unitatea administrativ-teritoriala in cauza;
l) refuzul semnarii sau eliberarii de catre reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale a documentelor necesare realizarii lucrarilor de cadastru sau pentru inscrierea in cartea funciara;
m) refuzul emiterii certificatului fiscal sau a certificatului prevazut la art. 55 alin. (1), (11) si (12);
n) refuzul avizarii planului parcelar de catre primar.»
353. La articolul 64, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 1.000 lei, iar cele prevazute la alin. (2) lit. c)-n) cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei si/sau suspendarea ori retragerea autorizatiei de a desfasura lucrari de specialitate.»
354. La articolul 65, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor din reteaua geodezica nationala, amplasate in subsol, pe sol ori pe constructii, sau impiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor din Codul penal.
(4) De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste, potrivit prevederilor din Codul penal, modificarea cu intentie a materializarilor limitelor de proprietate, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de lege.»"
   41. La articolul I punctul 37, articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67. -
Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective. Autoritatile publice centrale colaboreaza cu Agentia Nationala in cadrul programului prevazut la art. 8 alin. (15)."
   42. La articolul I, dupa punctul 37 se introduc doua noi puncte, punctele 371 si 372, cu urmatorul cuprins:
"371. La articolul 68, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 68. -
(1) Informatiile referitoare la reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastrul si publicitatea imobiliara sunt informatii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt in administrarea Agentiei Nationale prin unitatile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane fizice sau juridice contra cost.»
372. Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu urmatorul cuprins:
«Art. 681. -
In indeplinirea obligatiilor legale referitoare la activitatea de cadastru si publicitate imobiliara, masurile care se au in vedere se stabilesc prin protocolul incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, protocol aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.»"
   43. La articolul I punctul 38, alineatul (3) al articolului 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pana la data de 31 decembrie 2020, titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni-inscriptiuni vor solicita deschiderea cartilor funciare pentru imobilele in cauza, in conditiile prezentei legi, si transcrierea sarcinilor valabile, cu scutire de la plata tarifelor."
   44. La articolul I, dupa punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39, cu urmatorul cuprins:
"39. La articolul 69, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
«(31) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alta cauza nu vor mai fi inscrise in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor mentionate in cuprinsul art. 113 alin. (2) sau din oficiu.»"
   45. Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II. -
Pana la data de 31 decembrie 2020, receptia documentatiilor cadastrale si deschiderea cartilor funciare se vor realiza potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu scutire de la plata tarifelor, din oficiu sau la cererea:
a) titularilor drepturilor reale inregistrate in vechile registre de publicitate imobiliara;
b) titularilor drepturilor reale inscrise in cartile funciare deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938;
c) titularilor drepturilor reale inscrise in cartile funciare deschise in baza Legii nr. 242/1947 si a Decretului nr. 2.142/1930."
   46. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. III. -
Structura, organizarea si functionarea registrului electronic national al nomenclaturilor stradale se aproba prin hotarare a Guvernului."
   Art. II. -
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, documentatiile comisiilor de delimitare, in care procesele-verbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau au fost semnate cu obiectiuni de membrii comisiei de delimitare, vor fi inaintate prefectului judetului, de catre Agentia Nationala, prin institutiile sale subordonate. Prefectul, in termen 30 de zile de la primirea documentatiei de delimitare, initiaza concilieri sau, in caz contrar, sesizeaza instantele de contencios administrativ cu privire la actiunea privind stabilirea hotarelor unitatilor administrativ-teritoriale.
   Art. III. -
    Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
   Art. IV. -
    La articolul 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (3) se modifica dupa cum urmeaza:
"(3) Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizatia de construire. In cazul in care proprietarul terenului doreste sa scoata din circuitul agricol doar o parte din terenul detinut, pentru indeplinirea acestei proceduri, autorizatia de construire va fi insotita de documentatia tehnica cadastrala."
   Art. V. -
    Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Dupa articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 1171, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1171. -
(1) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica, in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, in format zi, luna, an;
c) data nasterii, in format zi, luna, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.
(2) Atributia prevazuta la alin. (1) poate fi delegata de catre secretarul primariei unuia dintre ofiterii de stare civila.
(3) Primarul va urmari indeplinirea acestor atributii de catre secretarul primariei sau, dupa caz, de catre ofiterul de stare civila delegat.
(4) Neindeplinirea atributiei prevazute la alin. (1) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile, in conditiile alin. (3)."
   2. La articolul 118 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) netransmiterea in termenul prevazut la art. 1171 alin. (1) catre camera notarilor publici a sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

7 decembrie 2011

Regulament privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie

Art. 1
(1)Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI), avizează tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de către experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie.
(2)Avizarea tehnică a expertizelor judiciare prevăzute la alin. (1), în conformitate cu art. 4 lit. I) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face la solicitarea instanţei de judecată care a dispus efectuarea expertizei.
(3)
În cazul cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri ce ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, dacă instanţa de judecată va dispune efectuarea unei expertize judiciare, aceasta va fi avizată în conformitate cu art. 32 alin.
(3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei şi se acordă în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) şi ale art. 13 alin. (3) lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general ai ANCPI nr. 108/2010.
(2)Planul de amplasament este însoţit de următoarele documente:
a)memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuată;
b)
planul de încadrare în zonă, în care este individualizat imobilul;
c)extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înregistrat în cartea funciară;
d)copia adresei, a încheierii instanţei de judecată sau, după caz, a altor documente din care rezultă numirea expertului şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei.
(3)Prin imobil, în sensul prezentului regulament, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii. Imobilul se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară.
Art. 3
(1)Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în sistemul de proiecţie Stereografic 1970, în două exemplare.
(2)Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi pentru corespondenţa lui cu realitatea din teren revine expertului judiciar, acesta având obligaţia să execute măsurătorile la faţa locului.
(4)Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în format digital în fişiere .dxf şi .cpxml. Planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în format digital în fişier .dxf se depune şi în format analogic. Formatul fişierului .cpxml poate fi descărcat gratuit de pe pagina de internet a ANCPI.
(5)Elementele din fişierul .cpxml care nu sunt determinabile la momentul întocmirii sale, întrucât depind de soluţionarea litigiului, se completează ulterior de către OCPI, potrivit celor rezultate din cuprinsul hotărârii judecătoreşti irevocabile în temeiul căreia se solicită intabularea în cartea funciară.
Art. 4
(1)Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului se realizează, fără a se atribui număr cadastral, prin analizarea:
a)
conţinutului topografic al acestuia;
b)metodelor şi mijloacelor de măsurare;
c)
încadrării acestuia în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970;
d)
determinării suprafeţei imobilului.
(2)Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului se realizează fără participarea expertului judiciar.
Art. 5 (1)Competenţa recepţiei planului de amplasament şi delimitare a imobilului revine OCPI judeţean, în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei.
(2)Planurile de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionate, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, sunt salvate într-o bază de date grafică distinctă denumită "Recepţii expertize tehnice judiciare".
Art. 6
(1)Recepţia se finalizează prin întocmirea de către OCPI, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010, a procesului-verbal de recepţie, în care se consemnează admiterea sau respingerea recepţiei planului de amplasament şi delimitare a imobilului.
(2)Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte în două exemplare, unul pentru OCPI teritorial, respectiv unul pentru instanţă, şi trebuie însoţit în toate cazurile de planul de amplasament şi delimitare a imobilului care face obiectul expertizei judiciare.
(3)
În cazul admiterii, pe planul de amplasament şi delimitare a imobilului se aplică parafa şi semnătura inspectorului.
(4)Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în numărul de exemplare necesar comunicării către părţile din proces, plus un exemplar pentru instanţă şi unul pentru OCPI teritorial.
(5)În procesul-verbal de recepţie se face menţiune despre:
a)conţinutul şi corectitudinea datelor topografice;
b)
datele folosite, planuri parcelare, planuri topografice, documentaţii cadastrale, comparativ cu cele din baza de date a OCPI teritorial;
c)
amplasamentul şi vecinătăţile imobilului, existenţa eventualelor suprapuneri, prin menţionarea acestora pe planul de amplasament şi delimitare a imobilului.
Art. 7
(1)Avizarea tehnică a expertizei judiciare, constând în recepţia tehnică efectuată în condiţiile prezentului regulament, este scutită de la plata tarifelor.
(2)Experţii judiciari pot solicita OCPI sau biroului teritorial, în baza documentelor din care rezultă numirea acestora şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, următoarele date şi documente:
a)
coordonatele punctelor aflate pe limita de proprietate pentru imobilele înregistrate în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, pentru imobilul în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză;
b)
planul de încadrare în zonă;
c)
extrasul de plan parcelar recepţionat de OCPI teritorial sau, după caz, extrasul de plan cadastral de carte funciară;
d)extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înscris în cartea funciară;
e)
copii ale actelor care au stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilelor în cauză;
f)extras de pe ortofotoplan, pentru imobilul în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză;
g)
copii ale altor documente necesare şi în strânsă legătură cu efectuarea expertizei judiciare, nominalizate de către expert.
Art. 8 Termenele privind recepţia planului de amplasament şi delimitare a imobilului, precum şi cele privind furnizarea de date şi documente sunt stabilite prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, cu completările ulterioare.
Art. 9 În aplicarea prevederilor prezentului regulament, în cadrul OCPI şi al birourilor teritoriale se va stabili un program special de lucru cu experţii judiciari, în urma consultării cu biroul local de expertize judiciare. Programul de lucru cu experţii judiciari va fi publicat pe pagina de internet a OCPI teritorial.
Art. 10 (1)În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului care a făcut obiectul litigiului în care s-a dispus expertiza judiciară, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepţia în condiţiile prezentului regulament ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile.
(2)Atribuirea numărului cadastral se face de către OCPI, după verificarea corespondenţei cu realitatea din teren, dacă situaţia tehnico-juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 715 din data de 11 octombrie 2011
Publicat in Monitorul Oficial la data: 11 octombrie 2011

28 octombrie 2011

Scoala de munte www.360degree.ro


Incepand cu 20 octombrie Iasul se imbogateste cu o Scoala de munte.
In fiecare Joi intre orele 18-20 in amfiteatrul Facultatii de Chimie se tin cursurile teoretice iar cel putin o data pe luna se iese in aplicatii cu aer tare, de munte, si distractie pe bune.
360degree e modul nostru de-a avea un punct de vedere. 

Prima iesire 29-30octombrie 2011- Masivul Giumalau

www.360degree.ro